Vedtægter


Vedtægter for Brydeklubben AK Jyden.
§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Brydeklubben AK Jyden, stiftet den 18. nov. 1898 og har hjemsted i Aalborg kommune. Foreningen er
tilsluttet Dansk Bryde Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.
Brydeklubben AK Jyden er en selvstændig forening. Foreningen har et tilhørsforhold til foreningens historiske grundlag – AK
Jydens(representantskabet). For at sikre tilhørsforholdet til AK Jyden udpeger Brydeklubben af sin midte en repræsentant til
AK Jyden.
§ 2
Formål
Foreningens formål er at virke fremmende for brydesportens udbredelse – både som eliteidræt og breddeidræt – samt
udbrede kendskabet samt udbrede kendskabet til Brydning med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at
udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og
tage et medansvar i foreningen.
§ 3
Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 5 – 6 år.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen samt
stemmeret i foreningen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges
generalforsamlingen.
§ 4
Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelses blanket til foreningens bestyrelse. For medlemmer under 18 år skal
indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
§ 5
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med
udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
§ 6
Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
§ 7
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
§ 8
Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen,
eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen
sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 9
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang
årligt inden udgangen af april måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 20 dages varsel ved opslag i klubbens
lokaler samt offentliggørelse på klubbens hjemmeside
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger
før generalforsamlingens afholdelse.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle
aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og som har tegnet sig for minimum 3 på hinanden følgende måneders
medlemskab. For at være stemmeberettiget, skal man have været medlem i mindst 1 måned før generalforsamlingen. Der
kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§ 10
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (i lige år)
8) Valg af kasserer (i ulige år)
9) Valg af næstformand (i ulige år)
10) Valg af sekretær (i lige år)
11) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
12) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år
13) Valg af kasserersuppleant for 1 år
14) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. (Bestyrelsen kan vælge at ansætte en revisor i stedet)
15) Eventuelt
§ 11
Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være
medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning
kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der
udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af
foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det
emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen,
mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
§ 13
Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige
udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer,
herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og vælges for to år ad gangen. Desuden
vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og sekretæren er på valg i
lige år, medens næstformanden og kassereren er på valg i ulige år. Et bestyrelsesmedlem er på valg hvert år.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. § 9.
§ 14
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til
revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens
påtegning og underskrift. Årsrapporten udleveres på den ordinære generalforsamling.
§ 15
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i
februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig
revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og
beholdninger.
§ 16
Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr. kræves dog underskrift af formand og
kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal
låneoptagelse på mere end 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
§ 17
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for
forslaget.
§ 18

Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling i repentantskabet som består af alle tre afdelinger For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to
tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal
på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes
med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Ved opløsning af foreningens vil formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.
de 2 andre grene i AK Jyde som er Boksning og Vægtløftning